همایشها

از دیگر بخشهای کاری شرکت نوژن راد میتوان به بخش برگزاری همایشها، سمینارها و کنفرانسهای مختلف تخصصی علمی، تجاری و صنعتی اشاره نمود. این بخش نیز با در اختیار داشتن تجهیزات مربوطه، پرسنل با تجربه، بانک اطلاعاتی گسترده در خصوص مکانهای برپایی سمینار، پیمانکاران ارائه کننده بخشهای مختلف خدمات وتجهیزات مورد نیاز و تجربه برگزاری چندین سمینار و کنفرانس مطبوعاتی قابلیت برگزاری کلیه سمینارها، همایشهای مختلف و کنفرانسهای مطبوعاتی با ارائه کلیه خدمات و تجهیزات جانبی آن را دارا میباشد.