غرفه سازی

با توجه به اینکه نمایشگاهها به عنوان ویترینی مناسب جهت نمایش توانمندیها و دست آوردهای شرکتهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی مطرح میباشند، استفاده از ابزار، فضا و شوکیسهای مناسب جهت ارائه محصولات و خدمات قابل ارائه نه تنها به عنوان یک عامل کمکی جهت دستیابی به اهداف مورد نظر شرکت کنندگان در نمایشگاهها محسوب میگردد، بلکه در طی سالهای اخیر به یک ابزار کسب اعتبار برای شرکتها تبدیل شده است.

این مسئله نیاز گسترده ای را در میان شرکت کنندگان در نمایشگاهها بوجود آورده است و به همین دلیل برگزار کنندگان نمایشگاهها را بر آن داشته تا با کمک معماران و طراحان صنعتی اقدام به ارائه خدماتی در این خصوص بنمایند. تا حدی که بحث غرفه سازی و غرفه آرایی به یکی از شاخه های اصلی صنعت نمایشگاه مبدل شده است .