سال ۱۳۹۳

ردیف عنوان نمایشگاه محل برگزاری برگزار کننده تاریخ برگزاری
۱ نمایشگاه   هتلینگ و غذایی بیروت

HORECA ‘2013

بیروت- لبنان Hospitality Services SAL 20-23 March 2014
2 نمایشگاه   بین المللی پروژه قطر

Project Qatar ‘2013

دوحه- قطر IFP Qatar 06-09 May 2014
3 نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی ودارویی اربیل

Iraq Medicare 2013

اربیل- عراق IFP IRAQ 27-29 May 2014
4 نمایشگاه بین المللی پروژه لبنان

Project Lebanon ‘2013

بیروت- لبنان IFP Lebanon 04-07   June 2014
5 نمایشگاه بین   المللی تخصصی برق قزاقستان

Power &   Electricity Almaty 2014

آلماتی قزاقستان ITE   Int’l 28   – ۳۰ Oct 2014
6 نمایشگاه بین   المللی تجاری اربیل عراق

Erbil   International Fair ‘2013

اربیل- عراق IFP   IRAQ 09-11   Dec 2014
7 نمایشگاه بین المللی پروژه عراق

Project Iraq ‘2013

اربیل- عراق IFP IRAQ 09-11   Dec 2014
8 نمایشگاه بین المللی تخصصی انرژی عراق

Energy Iraq   ‘۲۰۱۳

اربیل عراق IFP IRAQ 09-11   Dec 2014
9 نمایشگاه بین المللی کشاورزی و غذایی اربیل

Iraq Agro-Food ‘2013

اربیل- عراق IFP IRAQ 09-11 Dec 2014
10 نمایشگاه بین   المللی تجاری خارطوم سودان

Erbil   International Fair ‘2013

خارطوم- سودان Sudanese   Free Zones & Markets 21-28   Jan 2014
11 نمایشگاه بین المللی دکوراسیون داخلی مسقط

Interior Décor Fair 2014

مسقط-عمان Al-   Nimr Co. 03-05   Feb 2014
12 نمایشگاه بین المللی پروژه عراق بغداد

Project Iraq ‘2014

بغداد- عراق IFP IRAQ 10-13   March 2014
13 نمایشگاه بین المللی تخصصی انرژی عراق بغداد

Energy Iraq   ‘۲۰۱۴

بغداد- عراق IFP IRAQ 10-13   March 2014