سال ۱۳۸۸

ردیف عنوان نمایشگاه محل برگزاری برگزار کننده تاریخ برگزاری
۱ نمایشگاه بین المللی تخصصی ساختمانی جده

Saudi Building & Interior ‘2009

جده

عربستان

Al-Harithy Co. for Exhibition 12-16 April 2009
2 نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی و بیمارستانی

Saudi Healthcare/Hospital ‘2009

جده

عربستان

Al-Harithy Co. for Exhibition 11-14 May 2009
3 نمایشگاه  صنایع غذایی هتلی و بسته بندی جده

Food/Hotel/Propac Arabia ‘2009

جده

عربستان

Al-Harithy Co. for Exhibition 24-28 May 2009
4 نمایشگاه بین المللی صنعت برق ریاض

Saudi Elenex ‘2005

ریاض

عربستان

Riyadh Exhibition Co.

با مشارکت وزارت نیرو

۲۴-۲۸ May 2009
5 نمایشگاه بین المللی صنایع روشنایی

Saudi Luminex ‘۲۰۰۵

ریاض

عربستان

Riyadh Exhibition Co.

با مشارکت وزارت نیرو

۲۴-۲۸ May 2009
6 نمایشگاه بین المللی  صنایع برودتی و حرارتی Saudi Aircon ‘۲۰۰۵ ریاض

عربستان

Riyadh Exhibition Co.

با مشارکت وزارت نیرو

۲۴-۲۸ May 2009
7 نمایشگاه بین المللی پروژه لبنان

Project Lebanon 2009

بیروت

لبنان

IFP Lebanon 16-19 June 2009
8 نمایشگاه بین المللی صنایع و تجهیزات آب سودان

WETEX ‘2009

خارطوم سودان Expo for Technical Consultancy 6-9 July 2009
9 نمایشگاه بین المللی تجاری اربیل عراق

Erbil International Fair ‘2009

اربیل

عراق

IFP IRAQ 12-15 Oct 2009
10 نمایشگاه بین المللی کشاورزی و غذایی اربیل

Erbil Agro-Food ‘2009

اربیل

عراق

IFP IRAQ 12-15 Oct 2009
11 نمایشگاه بین المللی پروژه عراق

Project Iraq ‘2009

اربیل

عراق

IFP IRAQ 12-15 Oct 2009
12   نمایشگاه بین المللی کشاورزی و دامپروری

Saudi Agriculture ‘2009

ریاض

عربستان

Riyadh Exhibition Co.

با همکاری وزارت کشاورزی

۱-۴ Nov 2009
13 نمایشگاه بین المللی تخصصی باغبانی

Saudi Garden Tech ‘2009

ریاض

عربستان

Riyadh Exhibition Co.

با همکاری وزارت کشاورزی

۱-۴ Nov 2009
14 نمایشگاه بین المللی آب و صنایع آبیاری

Saudi Water ‘2009

ریاض

عربستان

Riyadh Exhibition Co.

با همکاری وزارت کشاورزی

۱-۴ Nov 2009
15 نمایشگاه بین المللی تخصصی صنایع غذایی ریاض

Saudi Food ‘2009

ریاض

عربستان

Riyadh Exhibition Co. 1-4 Nov 2009