سال ۱۳۸۵

ردیف عنوان نمایشگاه محل برگزاری برگزار کننده تاریخ برگزاری
۱ نمایشگاه بین المللی جده

Saudi Arabia Int’l Trade Fair ‘2006

جده

عربستان

Al-Harithy Co. for Exhibition 19-23 March 2006
2 نمایشگاه بین المللی کتاب جده

Jeddah International Book Fair ‘2006

جده

عربستان

Al-Harithy Co. for Exhibition 13-22 Sept 2006
3 نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی لهستان

IFE Poland ‘2006

ورشو

لهستان

Montgomery Co. 16-18 May 2006
4   نمایشگاه بین المللی کشاورزی و دامپروری

Saudi Agriculture ‘2006

ریاض

عربستان

Riyadh Exhibition Co.

با همکاری وزارت کشاورزی

۱۷-۲۱ Sept 2006
5 نمایشگاه بین المللی تخصصی باغبانی

Saudi Garden Tech ‘2006

ریاض

عربستان

Riyadh Exhibition Co.

با همکاری وزارت کشاورزی

۱۷-۲۱ Sept 2006
6 نمایشگاه بین المللی آب و صنایع آبیاری

Saudi Water ‘2006

ریاض

عربستان

Riyadh Exhibition Co.

با همکاری وزارت کشاورزی

۱۷-۲۱ Sept 2006
7 نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت چاپ ریاض Saudi Pack ‘2006 ریاض

عربستان

Riyadh Exhibition Co. 12-15 Feb 2007
8 نمایشگاه بین المللی تخصصی پلاستیک ریاض

Saudi Plast ‘2006

ریاض

عربستان

Riyadh Exhibition Co. 12-15 Feb 2007
9 نمایشگاه بین المللی تخصصی چاپ ریاض

Saudi Print ‘2006

ریاض

عربستان

Riyadh Exhibition Co. 12-15 Feb 2007
10 نمایشگاه بین المللی تخصصی پتروشیمی ریاض

Saudi Petrochem ‘2006

ریاض

عربستان

Riyadh Exhibition Co. 12-15 Feb 2007