سال ۱۳۸۱

ردیف عنوان نمایشگاه محل برگزاری برگزار کننده تاریخ برگزاری
۱ نمایشگاه بین المللی چرم و محصولات چرم Leather Expo & Al Hida’a ‘2002 شارجه

امارات

Expo Centre Sharjah June 2002
2 نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی جده

Food Fair ‘2002

شارجه

امارات

Expo Centre Sharjah Oct. 2002
3 نمایشگاه بین المللی صنایع دریای شارجه

Gulf Maritime ‘۲۰۰۳

شارجه

امارات

Expo Centre Sharjah Jan 2003
4 نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی ریاض

Saudi Agriculture’۲۰۰۲

ریاض

عربستان

Riyadh Exhibition Co.

با همکاری وزارت جهاد کشاورزی

Sept. 2002
5 نمایشگاه بین المللی صنایع آب ریاض

Saudi Water tech ’۲۰۰۲

ریاض

عربستان

Riyadh Exhibition Co.

با همکاری وزارت جهاد کشاورزی

Sept. 2002
6 نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان ریاض

Saudi Build ‘۲۰۰۲

ریاض

عربستان

Riyadh Exhibition Co. Oct. 2002
7 نمایشگاه بین المللی تخصصی سنگ ریاض

Saudi Stone ‘2002

ریاض

عربستان

Riyadh Exhibition Co. Oct. 2002
8 نمایشگاه بین المللی صنعت برق ریاض

Saudi Elenex ‘2003

ریاض

عربستان

Riyadh Exhibition Co.

با مشارکت وزارت نیرو

March 2003
9 نمایشگاه بین المللی صنایع روشنایی

Saudi Luminex ‘۲۰۰۳

ریاض

عربستان

Riyadh Exhibition Co.

با مشارکت وزارت نیرو

March 2003
10 نمایشگاه بین المللی  صنایع برودتی و حرارتی Saudi Aircon ‘۲۰۰۳ ریاض

عربستان

Riyadh Exhibition Co.

با مشارکت وزارت نیرو

March 2003